ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسیپنج‌شنبه 21, سپتامبر 2017

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی، رزین پلیمری با فشار به داخل ترک بتن هدایت میشود. ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی روشی کاملأ مهندسی و نوین میباشد که در این بخش سعی در معرفی و آموزش آن خواهیم داشت.

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی، ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺣﺮارﺗﯽ ، ﻧﺸﺴﺖ نامتقارن، تکانه های وارده به سازه بتنی، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺼﺎﻻت و درز ﻫﺎ، ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ، ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻣﯿم ، ﺗﺮزﯾﻖ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر به داﺧﻞ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درواقع تأثیر تزریق رزین اپوکسی به داخل ترک باعث ایجاد یک پیوند پلیمری بسیار قوی بین دو جداره شده و ضعف بوجود آمده بدلیل ترک خوردگی عملأ بهبود می یابد. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ، دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در بتن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻗﺪامات ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺮک با متد تزریق اپوکسی ، ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

بررسی روشهای تزریق:

روش های تزریق رزین تحت فشارکلا به دو نوع میباشد :

الف) تزریق اپوکسی از سطح

ب) تزریق اپوکسی در عمق

در هر دوی این روش ها ماده چسباننده پلیمری را با فشار بالا به داخل ترک بتن هدایت میکنند. اما موقعیت قرار گیری ترک ها و عمق و ضخامت آنها عامل اصلی در تعیین نوع تزریق میباشد.

الف : روش تزریق اپوکسی از سطح

تزریق رزین اپوکسی

در بسیاری از سازه ها عرض ترک بتن بسیار کم بوده و فاصله آنها نیز نزدیک به هم می باشد. برای مثال ترک های حرارتی که در بتن ریزی های حجیم رخ می دهد، از این دسته ترک ها می باشد. اگر عضو بتنی مورد استفاده تحت بار دینامیکی نیز باشد ، گسترش ترکها به مرور زمان در این گونه از ترک ها مشهود می باشد.

در روش تزریق سطحی نیپل تزریق روی سطح نسب می شود. نیپل یا روزنه تزریق توسط بتونه اپوکسی روی سطح نصب شده سپس یک لایه الیاف پلیمری روی سطح به نحوی قرار می گیرد که دهانه نیپل تزریق از میان آن عبور کرده باشد. پس از گذشت زمان مناسب و سفت شدن بتونه اپوکسی تزریق از سطح به وسیله اتصال نازل دستگاه تزریق اپوکسی به ورودی نیپل انجام می گیرد. در فشار های بالا که نیپل تمایل به جدا شدن از سطح را دارد الیاف پلیمری فشار را به سطوح اطراف منتقل و باعث چسبندگی نیپل به سطح می شود.

ب : تزریق اپوکسی در عمق

Epoxy Injection to crack
در این روش عرض و عمق ترک ها به گونه ای است که استفاده از روش تزریق سطحی جوابگو نیست. عامل انتقال رزین پلیمری به ترک در تزریق عمقی فشار پمپ تزریق اپوکسی می باشد. اینکار با استفاده از ابزارهایی خاص بنام پکر تزریق یا نیپل تزریق انجام می گیرد.

پکرهای مورد استفاده برای تزریق با اندازه های مختلفی در بازار ارائه می گردد که با توجه به عمق و نوع ترکها باید انتخاب شوند. تفاوت بین پکر و نیپل، علاوه بر شکل ظاهری، در نوع کاربریشان است. برای شرایطی که عرض ترک زیاد بوده و یا کاشت پکر بدلیل تراکم میلگرد یا موقعیت هندسی ترک امکان پذیر نباشد، باید از نیپل استفاده شود.

در تصویر زیر نمونه هایی از پکر ها و نیپل برای ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی نشان داده شده است.

unnamed

مراحل پر کردن ترک ها با رزین اپوکسی :

برای این منظور ترکهای موجود مشخص و پس از تمیز نمودن سطوح ترکها با استفاده از مواد شیمیایی ویژه اقدام به نصب روزنه های تزریق ( نیپل ، پکر ) در فواصل مشخص می نماییم و با استفاده از چسبهای ویژه ( ملات ترمیمی اپوکسی ECOPATCH E420 یا ECOPATCH UWE840 ) سطح ترک درز بندی می شود تا تحمل فشار ناشی از تزریق را نموده و امکان نفوذ رزین اپوکسی فراهم شود. تفاوت دو محصول فوق در محل مورد استفاده شان می باشد. برای تزریق در محیط خشک باید از ECOPATCH E420 استفاده شود اما در صورتی که محل استفاده مرطوب باشد و یا عمل تعمیرات در حضور رطوبت و یا آب صورت گیرد (تزریق رزین در زیر دریا، پایه پل های روی رودخانه، جداره سد و سایر سطوح در معرض باران، تثبیت سنگ در دامنه کوه ها و …) بایستی حتما از محصول ECOPATCH UWE840 استفاده شود.

سپس با استفاده از پمپهای ویژه رزین اپوکسی ECOFIT E900 یا ECOFIT UWE901 را که دارای چسبندگی بالا و زمان گیرش مناسب می باشد از پایین ترین روزنه شروع به تزریق اپوکسی می نماییم. محصول ECOFIT E900 برای استفاده در محیط خشک وECOFIT UWE901 مخصوص استفاده در محیط خیس ، مرطوب و نقاطی که حضور فیزیکی آب مشهود است می باشد.

  پمپ تزریق رزین اپوکسی با توجه به حجم کار ، شرایط پروژه و تسهیلات موجود می تواند از نوع پمپ تزریق دو مخزنه، پمپ تزریق تک مخزنه و از نوع برقی، پدالی و یا دستی باشد.

پمپ تزریق دوجزئی

↑پمپ تزریق دو مخزنه برقی↑

پمپ تزریق تک جزئی

↑پمپ تزریق یک مخزنه↑

به محض اینکه  مواد تزریق ( رزین اپوکسی ) از روزنه تزریق بعدی تراوش کرد یا فشار کار دستگاه بالا رفت، تزریق را متوقف کرده و از روزنه بعدی ادامه عملیات ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی را انجام می دهیم.
به منظور اطمینان از صحت تزریق، از ترکها مغزه گیری می شود تا میزان نفوذ رزین اپوکسی مشخص گردد. علاوه بر این می بایستی نمونه ها با استفاده از جک بارگذاری و شکسته شوند که در این آزمایش صفحه شکست نباید از سطح ترک خورده ای که با رزین اپوکسی پر شده است عبور کند.

توجه!

آن دسته از مهندسین، دانشجویان و علاقمندانی که در زمینه ترمیم به روش تزریق رزین اپوکسی تحقیق یا فعالیت می کنند پیشنهاد می شود کیت کامل تزریق رزین اپوکسی را تهیه نموده و با استفاده از راهنمای آموزشی و آیین نامه مربوطه این کار را به سهولت انجام دهند.

پکیج آموزشی ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی :

۱- آیین نامه ACI 503 – Specification for Crack Repair by Epoxy Injection

۲- راهنمای ترمیم به روش تزریق رزین اپوکسی

۳- بسته ۴ کیلویی رزین تزریق اپوکسی دو جزئی RTAFIT E900 مطابق استانداردهای ASTM C881 ، ASTM D638 ، DIN 53457، DIN 53505

۴- ۲۰ عدد پکر تزریق ۸ سانتی و ۲۰ عدد نیپل تزریق به همراه مته متناسب با سایز پکر

۵- یک عدد پمپ تزریق دستی

۶- بسته ۴ کیلویی بتونه اپوکسی ECOPATCH E420 مطابق استاندارد ASTM C881 Type1

۷- لوازم ایمنی فردی

برای همکاران، شرکتهای پیمانکاری و مهندسینی که بصورت حرفه ای کار تعمیرات بتن انجام می دهند پکیج حرفه ای با محتوای زیر پیشنهاد می گردد:

پکیج حرفه ای ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی :

۱- آیین نامه ACI 503 – Specification for Crack Repair by Epoxy Injection

۲- راهنمای ترمیم به روش تزریق رزین اپوکسی

۳- بسته ۲۰ کیلویی رزین تزریق اپوکسی دو جزئی ECOFIT E900 مطابق استانداردهای ASTM C881 ، ASTM D638 ، DIN 53457، DIN 53505

۴- ۵۰۰ عدد پکر تزریق ۸ سانتی و ۵۰۰ عدد نیپل تزریق به همراه ۵ عدد مته الماسه متناسب با سایز پکر

۵- یک عدد پمپ تزریق دو جزئی حرفه ای تایوانی

۶- بسته ۳۲ کیلویی بتونه اپوکسی ECOPATCH E420 مطابق استاندارد ASTM C881 Type1

۷- تعداد ۳ دست لوازم ایمنی فردی

برای سفارش هریک از پکیج ها و یا بخشی از آن با شماره های زیر تماس بگیرید یا در بخش محصولات درباره شان مطالعه کنید

۰۹۱۲-۰۶-۱۰۰-۸۰


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ArabicEnglishPersianRussianTurkish