ارزیابی سریع سازه در برابر زلزله

دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

ﻫﺪف اصلی از ارزیابی سریع سازه در برابر زلزله، برسی آﺳیب پذیری ﻟﺮزه ای آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ویژگی های ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﻟﺮزه ای، ﺑﺪون ﺻﺮف هزینه های ناشی از ارزیابی های تفصیلی اﺳﺖ. (ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ نظیر نشریه ۳۶۰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ بهسازی ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد” اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد).

ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ سریع سازه در برابر زلزله ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ساختمان ها ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻳﻦ روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزیابی لرزه ای چشمی و کیفی اﺳﺖ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ساختمان ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻪي ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﺷﻮد:

اﻟﻒ– اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزه اي اﻧﺪك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ؛

ب– آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزه اي زﻳﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ؛

ج– آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزه اي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮي، ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻧﻮﺳﺎزي و ….

مراحل ارزیابی سریع سازه در برابر زلزله:

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺮﻳﻊ ساختمان ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دو ﻣﺮﺣﻠﻪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸـﻤﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ تصویر۱ ﺻـﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔـﻪ ﻫـﺎي از ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻴﻔﻲ از رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارائه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷـﻜﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸﻤﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اداﻣﻪي روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم و اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـﻲ ﻧﺒﺎﺷـﺪ. ﮔـﺎﻫﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﮔﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮﻧﺪاژﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ارزﻳـﺎب و اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻮارد، ﻣﺮﺣﻠﻪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻬﺴﺎزي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ.

ﻣﺸﺎور در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزیابی سریع سازه در برابر زلزله ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺸـﺮﻳﻪي ﺷـﻤﺎره ۲۵۱، و ﻣﻔﺎد ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره ۳۶۰، ﻓﻬﺮﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اداﻣﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴـﺎزي در ﻗﺎﻟـﺐ ﮔـﺰارش ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﻪ کارفرما ارائه می نماید.

 

تصویر 1 - ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

تصویر ۱-ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

ملزومات اولیه برای برسی لرزه ای سازه:

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮ د ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺗﺒﻴﻴﻦ  ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﺒﺎﻧﻲ  و  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻌﻀﻲ  از  ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ  اراﻳﻪ  ﺷﺪه  در  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ نشریه ۳۶۴  اﺳﺖ . ﺗﻌﺎرﻳﻒ  و  ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  در  بخش ملزومات اولیه برای ارزیابی سازه در برابر زلزله  ﺗﺸﺮﻳﺢ  ﺷﺪه  اﺳﺖ.

ازیابی لرزه ای چشمی:

ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﻴﻪ مطابق دستورالعمل نشریه ۳۶۴، ﻣﺮﺣﻠﻪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻟـﺮزه اي ﭼﺸـﻤﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن (VISUAL TEST)، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻛﻤﻴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻞ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اوﻟﻴﻪ ي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي یا ﺑﺎ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ارزیابی لرزه ای کیفی:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸﻤﻲ، روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در در دو ﺳﻄﺢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اوﻟﻴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

 

 

 

ArabicEnglishPersianRussianTurkish